Fagbeskrivelse  - HåndværksForberedendeUndervisning (HFU)
en del af den understøttende undervisning for skoleåret 2018-2019.


Ramme for Understøttende Undervisning ifølge UVM:
”Understøttende undervisning skaber en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning.

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal:

  • understøtte den faglige undervisning og/ eller
  • styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Eleverne får i understøttende undervisning mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde bredt med deres evner og interesser.”[1]

Nyeste tiltag:
Pr. 12.juni 2018 er et bredt flertal af Folketingets partier med en ny politisk aftale[2] om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Aftalen gør det blandt andet obligatorisk i udskolingen, at have et praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve.

Rammebeskrivelse, Naur Sir Skole & Børnehus:
Faget HFU vil indtræde som en del af den understøttende undervisning i skoleåret 2018-2019 ved Naur-Sir Skole & Børnehus. Klassetrin fra 0.-6.klasse vil have faget i 1 lektion pr uge, mens 7.klasse vil få faget på fagdage, ca. hver 6 fredag efter rul-fordeling.
For 0.-6.kl findes lektionen fra den samlede undervisningstid til understøttende undervisning, således de ikke går ned i timetal på summen af faglige timer.
For 7.klasse gælder det at lektionerne findes i fagrækken da der fra UVM gives mulighed for at 7.klasse har 1-2 lektioner i ugen i de kreative/praktisk/musiske fag.

Holdfordeling:
0.kl                1 lektion i ugen, fast på skema
1.-2.kl            1 lektion i ugen, fast på skema
3.-4.kl            1 lektion i ugen, fast på skema
5.-6.kl            1 lektion i ugen, fast på skema
7.kl                1 lektion i ugen, placeret på fagdage.

Indholdsbeskrivelse Naur-Sir Skole & Børnehus:
Med udgangspunkt i at skabe en mere varieret skoledag og samtidig bidrage til udvikling af grundlæggende hårdværksmæssige kompetencer hos eleverne, indføres HFU som en del af den understøttende undervisning på Naur-Sir Skole & Børnehus.
Udover at give eleverne kendskab til forskelligt forfaldende arbejde og praktisk arbejde, er det målet at de tilegner sig en ansvarsfølelse over for deres opgaver. Et ansvar som kan være med til at styrke fællesskabet på skolen, samt styrke elevernes holdning og tilgang til praktisk arbejde.
Faget skal tillige være med til at understøtte den seneste politiske aftale i folketinget omkring de praktisk-musiske fag i overbygningen. Hos os er det ikke kun i overbygningen, vi tænker der er behov for at udvide kendskabet til og arbejdet, med de mange muligheder inden for det praktiske håndværksmæssige område elever.
Vi ser store muligheder for samarbejde med lokale aktører i forhold til Den Åbne Skole. Ligeledes er der etableret et samarbejde med UCH omkring 6. og særligt 7.klasse. Endeligt er vi utroligt glade for at Undervisningsministeren har udtalt følgende: ”Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. De skal gå hånd i hånd i folkeskolen, og med aftalens initiativer vil eleverne fremover blive udfordret uanset om de er gode med hovedet, hænderne eller begge dele”[3] for dette er med til at kvalificere vores arbejde med praktiske opgaver helt ned til 0.klasse og Børnehuset.


Opgaverne i HFU:
Opgavernes art kan variere fra klassetrin til klassetrin.
Det er dog for alle klassetrin gældende, at det er en form for forefaldende arbejde.

Det kunne være:
*samle skrald på legepladsen
*holde ryddet ved hovedindgange
*bære pakker, papir og bøger på plads fra kælderen
*fylde papir, sæbe og dispenserer op
*sætte hylder op
*pakke mælk
*hjælpe håndværkere i huset med ”holde-ved-opgaver”
*samle skrald i skolegården
*holde orden på fællesarealer
*opvaskemaskine - vaskemaskine mm. madkundskab
*feje ved indgange
*feje loft på udhæng ved børnehave

Listen er ikke udførlig


Fagets praksis:
0.-6.klasse:
For de givne klassetrin foregår HFU med udgangspunkt i klassen. Eleverne møder ind og læreren fordeler dagens opgaver til eleverne. Lærerne sikre, at alle deltager i arbejdet efter turnus, samtidig med at der differentieres i opgaverne efter elevernes evner og kompetencer.
De elever der ikke har opgaver på dagen sidder i klassen og løser faglige opgaver/fri læsning.
Opgaverne kan have længere eller kortere varighed indenfor den givne lektion.

7.klasse:
7.klasse har en anden model end de andre klasser, da de har faget på fagdage. Samtidig mener vi at de er så store at de kan være tage nogle mere komplekse og større arbejdsopgaver. Alle eleverne i 7.klasse vil deltage i de praktiske opgaver på HFU-fagdage.
For 7.klasse er det tillige hensigten at de får mulighed for at tage på erhvervsbesøg på fagdagene.
På denne måde griber faget tillige ind i området omkring ”Den Åbne Skole”, hvor der kan inddrages eksterne undervisere og besøg af længere varighed.

Børnehaven
I Børnehuset vil der også være opgaver i relation til HFU. Her vil børnene sammen med pædagogerne varetage forskellige praktiske opgaver i og omkring Børnehuset. Netop at børnehaven tillige deltager i opgaverne, er med til at styrke vores tanke omkring en barndom – et hus.


Artikel fra DAgbladet Hosltebro, d.15.09.2018:
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/381880


"Her lugter skoleskemaet allerede af håndværkerlivet"
 

Yderligere baggrund fra UVM:

Supplement til fagopdelt læring

I den understøttende undervisning, skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning.

Aktiviteterne kan for eksempel være læsetræning, matematikøvelser, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Der er ikke formuleret Fælles Mål for understøttende undervisning. Men læringsaktiviteterne skal understøtte Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål.

Forskellige måder at lære på

Den understøttende undervisning giver tid til, at eleverne kan lære på flere forskellige måder. Her er for eksempel mulighed for en tæt kobling mellem teori og praksis.

Sociale kompetencer, motivation og trivsel

I den understøttende undervisning kan der arbejdes med at styrke klassefællesskabet og med de enkelte elevers sociale kompetencer.

Elevrådsarbejde, elevsamtaler, bevægelse og samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og andre aktiviteter, der støtter elevernes alsidige udvikling og motivation, kan også finde sted i den understøttende undervisning.

 

Naur – Sir Skole og Børnehus
2018