Elevrådet på Naur Sir Skole

Elevrådene eksisterer for at repræsentere elevernes holdninger i skolebestyrelsen og overfor ledelsen.

Elevrådet har et medansvar for at gøre skolens elever opmærksomme på deres indflydelsesret og opmuntre dem til at tage aktivt del i debatten om skolen. Arbejdet med elevrådet understøtter elevernes demokratiske opdragelse.

Elevrådet er ansvarlige for at bringe ideer, forslag og problemstillinger fra klassen med til elevrådet, og bringe diskussioner og beslutninger fra elevrådet tilbage i klassen.

På Naur Sir Skole vælges der to elever til elevrådet fra 4. – 7. klasse. Skolelederen er kontaktperson. Denne hjælper med den praktiske organisering af arbejdet. Elevrådet har et tæt samarbejde med skolelederen. Der er en løbende dialog og udveksling af ideer. Elevrådet er med til en del af skolebestyrelsesmøderne.

 

Elevrådet gør en indsats for hele huset 

Eleverådet på Naur Sir Skole gør en indsats for hele huset. I de opgaver eleverådet arbejder med medtænkes det, at vi er et fælles hus. Elevrådet har særlig fokus på trivsel og har udarbejdet en trivselsfolder for hele huset, som alle er forpligtet på at følge. Trivselsfolderen kan ses på Skoleporten under Trivsel. 

 

Lovgivning og historik 

I starten af det nye årtusinde, blev det lovpligtigt at danne elevråd på folkeskoler. Det skete med vedtagelsen af Bekendtgørelse af lov om elevråd i folkeskolen.

Eleverne afgør selv, hvordan elevrådet skal sammensættes, og hvordan det skal vælges. Elevrådet fastsætter også selv sin forretningsorden.

Der findes ingen centrale regler om, hvilke sager eller opgaver elevrådet kan tage op. Elevrådet varetager først og fremmest elevernes interesser på skolen. På skoler, hvor der er elevråd, udpeger elevrådet to repræsentanter til skolebestyrelsen. Der er ingen krav om, at elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen skal have en bestemt alder. Elevrepræsentanterne deltager i skolebestyrelsens møder, men de må ikke deltage under behandlingen af personsager, dvs. sager, der angår enkelte elever eller lærere. Elevrådet kan på eget initiativ udtale sig til skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

Folkeskolernes elevråd er på landsplan organiserede i Danske Skoleelever. Danske Skoleelever (DSE) er en elevorganisation, der organiserer elever og elevråd på alle former for grundskoler -efter-, privat-, ungdoms-, fri- og folkeskoler