Fagbeskrivelse - Skoven (Skov)
en del af den understøttende undervisning for skoleåret 2018-2019.


Ramme for Understøttende Undervisning ifølge UVM:
”Understøttende undervisning skaber en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning.
Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal:

  • understøtte den faglige undervisning og/ eller
  • styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Eleverne får i understøttende undervisning mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde bredt med deres evner og interesser.”[1]

Baggrundsudnersøgelse fra Friluftsrådet
I følge en undersøgelse fra friluftsrådet i 2018(#2) viser tal baseret på data fra 2950 forældre til børn mellem 2 og 15 år, f.eks. at:
1) kun hver 3.barn kommer i skoven en gang i ugen eller mere
2) 15% har hoppet i en vandpyt
3) 66% har ikke prøvet at bygge huler i naturen
4) 49% af børnene ikke har prøvet at brænde sig på en brændenælle
5) En markant del har forskellige barrierer for ikke at komme ud i naturen.

kilde: Friluftsrådet 2018

Rammebeskrivelse, Naur Sir Skole & Børnehus:
Faget SKOV vil indtræde som en del af den understøttende undervisning i skoleåret 2018-2019
ved Naur-Sir Skole & Børnehus for 0.-3.klasse, samt som aktivitet i Børnehuset.

Alle klassetrin fra 0.-3.klasse vil have ”Skov” på skemaet 1 lektion pr. uge og lektionen findes fra den
samlede undervisningstid til understøttende undervisning, således de ikke går ned i timetal på summen af faglige timer.

Indholdsbeskrivelse Naur-Sir Skole & Børnehus:
Med udgangspunkt i at skabe en mere varieret skoledag, ser vi store muligheder indenfor at rammesætte
Skoven som fag i indskolingen. Med en skov lige i baghaven, har vi alle muligheder for at inddrage
skovens mange muligheder i forhold til elevernes faglige, motoriske og personlige udvikling.

Skoven vil være et fag, hvor eleverne oplever at de udfordres motorisk og får brugt deres sanser ude i naturen.
De skal føle og opleve naturen gennem året og med en ugentligt gåtur i skoven er der rig mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Netop ved aktivt at ”opsøge” skoven bringer vi den tættere på eleverne og deres læringsrum.
Vi kan ved at være tilstede i skoven gennem et helt år opleve naturen og dens mange lyde, dufte og farver.
Eleverne kan være med til dette gennem deres egen oplevelse af skoven over året.

Det er ikke hensigten at Skoven er et skriftligt fag – det er et oplevelsesfag.
Et fag hvor eleverne oplever, sanser, undres og får mulighed for motorisk udvikling.  
Det er nemlig ikke sikkert de altid færdes på stierne, det er ikke altid de kan se, mærke eller lugte.

Rammen for faget ”Skov” er 3 keywords:
1) Oplevelse
2) Sanselighed
3) Natur


 

Yderligere baggrund fra UVM:

Supplement til fagopdelt læring

I den understøttende undervisning skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning.

Aktiviteterne kan for eksempel være læsetræning, matematikøvelser, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Der er ikke formuleret Fælles Mål for understøttende undervisning. Men læringsaktiviteterne skal understøtte Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål.

Forskellige måder at lære på

Den understøttende undervisning giver tid til, at eleverne kan lære på flere forskellige måder. Her er for eksempel mulighed for en tæt kobling mellem teori og praksis.

Sociale kompetencer, motivation og trivsel

I den understøttende undervisning kan der arbejdes med at styrke klassefællesskabet og med de enkelte elevers sociale kompetencer.

Elevrådsarbejde, elevsamtaler, bevægelse og samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og andre aktiviteter, der støtter elevernes alsidige udvikling og motivation, kan også finde sted i den understøttende undervisning.